Zašto investirati u Unsko-Sanskom kantonu?

Zašto investirati u Unsko-Sanskom kantonu?Zašto investirati u Unsko-sanskom kantonu?

  • Povoljan geografski položaj uz granicu sa Evropskom unijom (EU) sa tržištem od cca 490 miliona potrošača i sa obiljem prirodnih resursa.
  • Duga tradicija u drvoprerađivačkoj, prehrambenoj i metaloprerađivačkoj industriji, posebno u proizvodnji komponenti za automobilsku industriju.
  • Visoko obrazovana, obučena i cjenovno konkurentna radna snaga; organizacija stručnih obuka prema potrebama tržišta rada.
  • Jaka poduzetnička infrastruktura – lokalne vlasti orijentirane na unaprjeđenje poslovnog okruženja i podršku investitorima (osnovana Razvojna agencija USK i provedena regulatorna reforma).

Poslovno okruženje u Unsko-sanskom kantonu

  • U privredi USK dominiraju mikropreduzeća (sa devet ili manje zaposlenih) koja čine oko 70% svih registriranih preduzeća u USK.
  • Struktura preduzeća u USK: po godišnjem prihodu gotovo sva spadaju u grupu preduzeća sa godišnjim prihodom do 5 miliona EUR.

Strateški položaj USK

  • USK se nalazi na glavnim prometnim koridorima Evropa – Sredozemlje – Bliski Istok. Ovako povoljan položaj nudi izuzetne razvojne mogućnosti za BiH i za južnu Evropu.
  • Regionalni i magistralni putevi (M4-2, M5, M14, M14.2, M15 i M16) povezuju USK sa drugim većim gradovima u BiH.

Poslovne zone u Unsko-sanskom kantonu

Općina  

Poslovna zona   

 Površina (ha)    

Broj preduzeća u zoni

Ukupna površina objekata (m2 )  

Osnovna naknada za građevinsko zemljište po m2

Komunalna naknada i renta po m2

Bosanska Krupa

Pilana 

17,2

12

20.000 

30,00 KM

27,38 KM

Ključ

Velagići 

26,6 

9

2.660

-

-

Bosanski Petrovac

Gorinčani 

10,0 

1

1.470 

4,00 KM

-

Bihać

Bihać 

39,2

9

-

-

-

Bihać

Kamenica

39,2

8

-

63,07 KM

62,58 KM

Sanski Most

Šejkovača

12

-

51.938

11,19 KM 

-

Cazin 

Ratkovac

75,0

1

16.700

5,00 -200,00 KM

-

Bužim

Varoška Rijeka

70,784

-

-

-

-

Za više informacija: 

Brošura Unsko-sanski kanton - EURO regija i smaragd BiH:

http://www.rausk.ba/wp-content/uploads/2013/11/Unsko-sanski-kanton-Euro-regija-i-smaragd-BiH.pdf

Investicijski sažetak Unsko-sanskog kantona:

http://www.rausk.ba/wp-content/uploads/2014/03/Investicijski-sa%C5%BEetak-Unsko-sanskog-kantona.pdf